+421 914 202 306
Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky / General Terms and Conditions

Pro prodej on-line produktů na stránce complex-diagnostic.eu

 • 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

  1.1.
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup on-line kurzů s digitálním obsahem (dále též i jen jako „digitální obsah“) přes webové rozhraní complex-education.eu provozované Jaroslavem Dobrovolným se sídlem Rosice 22, 58833 Stonařov (dále též jen jako „Prodávající“).

  1.2.
  Nákup probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek complex-diagnostic.eu souvisí.

  1.3.
  VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než cokoliv na stránkách complex-diagnostic.eu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte podporu ještě před objednáním (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednané digitální služby a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

 • 2. Důležité pojmy a definice

  2.1.
  Prodávajícím je:
  Jaroslav Dobrovolný, se sídlem a místem podnikání Rosice 22, 58833 Stonařov, Česká republika

  Kontakty:
  eMail: sikovny.skritek@complex-diagnostic.eu

  2.2.
  Kupujícím je:
  Ten, kdo kdo prostřednictvím webového rozhraní complex-diagnostic.eu uzavře se mnou , jako Prodávajícím, Kupní smlouvu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

  2.3.
  Spotřebitel je: Podle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

  2.4.
  Spotřebitelská smlouva. Je Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

  2.5.
  Smlouva uzavřená distančním způsobem. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikacena dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách complex-diagnostic.eu vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

  2.6.
  Rozhodné právní předpisy. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  3.1.
  Kupující objednává přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

  O obdržení objednávky vás budu informovat eMailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

  V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

  3.2.
  Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 • 4. Cena a platba

  4.1.
  Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru digitálního produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

  4.2.
  Sjednanou kupní cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

  4.3.
  Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinnen vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává v mém vlastnictví.

  4.4.
  Způsob platby Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  – bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v Kč nebo €.

  4.5.
  Splatnost kupní ceny

  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě do 3 dnů od přijetí platby.

  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

  Naše digitální produkty zatím není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 • 5. Dodací podmínky

  5.1.
  Dodací lhůta.

  Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet.

  5.2.
  Náklady na dopravu.

  S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

  5.3.
  Po dodání digitálního produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, ať můžeme provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 8 těchto VOP.

  5.4.
  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 • 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

  6.1.
  Přístup k digitálnímu produktu zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou také být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  6.2.
  Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Ebook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení.

 • 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  7.1.
  Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože nám však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud digitální produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky pomocí datové schránky3xbc787 nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP nebo pomocí formuláře na této stránce pod VOP.. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte doklad o koupi. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

  7.2.
  Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP).

  7.3.
  Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

  7.4.
  Je-li Vám společně se digitálním produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 • 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

  8.1.
  Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

  8.2.
  Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

  8.3.
  Jako Prodávající vám odpovídáme, že digitální produkty při převzetí nemají vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

  8.4.
  V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu digitálního produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu.

  8.5.
  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že digitální produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nebo nesprávným uchováváním.

  8.6.
  Pokud vám nebyl digitální produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam eMail od nás nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

  8.7.
  Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit pomocí datové schránky nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. 2 VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 • 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů.

  9.1.
  Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na pomocí formuláře na této stránce pod VOP.

  9.2.
  Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

  9.3.
  Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  9.4.
  Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 • 10. Závěrečná ustanovení

  10.1.
  Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

  10.2.
  Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

  10.3.
  Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

  10.4.
  Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2021

For the sale of on-line products at complex-diagnostic.eu

 • 1. Introductory provisions and explanation of the purpose of the General Terms and Conditions 

  1.1.
  These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the „GTC“) apply to the purchase of online courses with digital content (hereinafter also referred to as „digital content“) via the website complex-diagnostic.eu operated by:
  Jaroslav Dobrovolný registered office at Rosice 22, 58833 Stonařov, CZ (hereinafter referred to as the „Seller“).

  1.2.
  Purchase is based on the Purchase Agreement concluded between the Seller and the Buyer. The process of concluding the Purchase Contract is described in detail in Article III. GTC. These GTC are a document that is an integral part of the Purchase Agreement and details and explains the rights and obligations of both parties to the Purchase Agreement, ie the Buyer and the Seller. Arrangements that are different in the Purchase Agreement than the provisions of the GBC take precedence (ie the text of the Purchase Agreement is above the text of the GBC). The GTC also addresses some other issues related to the purchase of digital content or the use of the www.complex-diagnostic.eu website.

  1.3. The GTC contain the information you need to have before you buy anything on www.bfb.education. Please read the GTC carefully and if you have any comments or questions, please contact support before ordering (ie before clicking the „Submit“ button). Contacts can be found in Article II. GTC. Mutual communication is the best way to eliminate any future confusion between us. By clicking on the „Submit“ button you are giving me a signal that you have seen, read and agree to the course of business and cooperation described here. You are also signaling that you are serious about your order and that you, like me, are ready to meet your obligations under the subsequent purchase agreement (ie I as the Seller above all deliver the ordered digital services and you as the Buyer pay the agreed price for it).

 • 2. Important concepts and definitions 

  2.1.
  The seller is: Jaroslav Dobrovolný, with its registered office and place of business Rosice 22, 58833 Stonařov, Czech republic

  Contacts:
  eMail: sikovny.skritek@complex-diagnostic.eu

  2.2.
  The buyer is:
  Whoever, through the web interface complex-diagnostic.eu, concludes a Purchase Agreement with me as the Seller. The buyer may be an entrepreneur (a natural person doing business, often also referred to as a self-employed person or a legal entity, eg a sr.r.o. or a joint stock company) or a consumer.

  2.3.
  The consumer is:
  By law, a natural person who is not acting in the course of his business or in a self-employed capacity. If you are a natural person and enter the company ID in the order, I will believe that you conclude the Purchase Agreement as a business and not as a consumer.

  2.4.
  Consumer contract. It is the Purchase Agreement in which the Consumer acts as the Buyer. Under applicable law, the consumer is more protected than a non-consumer buyer. At the same time, the seller has more obligations to the consumer than to another buyer and is obliged to provide the consumer with the information stipulated by both the Civil Code and the Consumer Protection Act. If the Buyer is a person other than the consumer, the provisions of the GTC that are used solely for the protection of the consumer shall not apply.

  2.5.
  Contract concluded in a distance manner. Is the Purchase Contract if it is concluded by means of distance communication, ie it is concluded without the Seller and Buyer having to meet in person, because they conclude it through the web interface (based on an order made directly on the website complex-diagnostic.eu by filling in the necessary data By the Buyer) or by mail, by telephone or by similar means of communication. The costs associated with the use of remote communication means (especially the costs of Internet connection and telephone calls) are borne by you and do not differ from the normal rate charged by your operator or the operator. ISP. By placing an order you explicitly agree to use the means of distance communication.

  2.6.
  Applicable legislation. These are the applicable legal regulations governing the relationship between the Buyer and the Seller. This is in particular Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code (hereinafter referred to as “NOZ”) and, in cases where the Buyer is a consumer, it is also Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.

 • 3. Order and conclusion of the purchase contract

  3.1.
  The Buyer orders via the web interface, ie through the ordering system, by sending a completed order form where as the Buyer you fill in your name, surname or company, address, email, telephone number, business ID, VAT number and choose the payment method.

  Before sending your order, you are allowed to check and change the data entered in the order form and, if necessary, to correct any errors and discrepancies. Click „Submit“ to submit your order.

  I will inform you about receiving the order by eMail sent to your e-mail address, which you entered in the order or at registration. Information about receiving an order is sent automatically. If the confirmation does not state that I accept the order, I will send you a follow-up email to inform you of the receipt of the order. Until you receive the confirmation of your order, it is possible to cancel the order by telephone or by e-mail (to the address stated in Article II. Of the GTC). Upon delivery of the order confirmation to your e-mail address stated in the order, the Purchase Contract is concluded.

  If in doubt, I can contact you to verify the authenticity of the order, and if the authenticity of the order fails, it is believed that the order has not been placed at all and I do not deal with such an order.

  3.2.
  The purchase contract is concluded in the Czech language. The contract is concluded in electronic form, it consists of your order, its acceptance by us and these GTC. I archive the contract in electronic form, it is not accessible.

 • 4. Price and payment

  4.1.
  The current price is always listed on the web interface. The price is valid as long as it is listed on the web interface. If the promotional price is stated, it is also stated under what conditions and to what period the promotional price applies. Due to the nature of the digital product, there are no shipping costs or other shipping costs. The price calculated in the order summary (ie before you click „Submit“) is already the final price.

  4.2.
  The agreed purchase price is the price stated at the moment of sending your order (stated in the submitted order form). If there is an obvious mistake in listing the price on the web interface (that is, in particular, typing, mistake in entering prices) or a similar mistake in the process of concluding the Purchase Agreement, then I am not obliged to deliver the product for such manifestly erroneous price, even that an order receipt has been automatically confirmed. In the event that this obviously erroneous price has already been paid by you, I shall be entitled to withdraw from the Purchase Agreement. If there is a change in the purchase price between the time you submit your order and our confirmation, our purchase price is valid at the time you send the order, unless we have agreed otherwise.

  4.3.
  Unless expressly agreed otherwise between us, we are obliged to deliver the product to you only after the agreed purchase price has been paid in full. Until the purchase price is paid in full, it shall remain in our possession.

  4.4.
  Method of payment The purchase price can be paid in the following ways:

  – bank transfer to our account by bank transfer (payment usually takes 1 – 2 working days): you will receive payment instructions in the form of an advance invoice via email confirming receipt of your order. When making a payment, please make sure to include the appropriate variable symbol so that the payment can be paired quickly.

  Any other payment methods will be listed on the web interface or may be explicitly agreed between us. The purchase price is paid in €.

  4.5.
  Maturity of the purchase price

  In the case of a wire transfer, the purchase price is due within 7 days of the confirmation of the order receipt. The due date is stated in the payment instructions, in the advance invoice. The purchase price is paid when the amount is credited to our bank account. We will issue a proof of payment within 3 days of receipt.

  The provisions of Section 2119 (1) of the New Civil Code shall not apply.

  Our digital products cannot yet be paid in the form of a payment schedule.

 • 5. Terms of delivery

  5.1.
  Delivery time.

  The delivery time depends on the payment method you choose. If your payment is made by regular bank transfer, your digital product will be shipped no later than 3 business days after the payment is credited to our bank account.

  5.2.
  Shipping costs.

  Due to the nature of the product, no shipping costs are charged.

  5.3.
  Upon delivery of the digital product, please check the functionality and availability of the content as soon as possible and if you find any defects or defects, please contact me so that we can remedy it. Details are given in Article 8 of these GTC.

  5.4.
  Digital content requires full hardware and software to be fully functional (see Article VI. Of the GBC for details).

 • 6. Data on digital content functionality and interoperability with hardware and software

  6.1.
  We only send access to the digital product to you, as the Buyer, to your e-Mail address, or to access the address of the website where the content is located. Digital content requires full hardware and software to open and work with PDF documents for full functionality. You can download the content in a web browser if it has been delivered by sending a link to a website. It is essential that you be connected to the Internet with sufficient connection speed. I am not responsible for the unavailability of the content if your internet connection is down or slow. It may happen that the content is temporarily unavailable in the short term in case of data maintenance or server outages. The website may also be updated without notice.

  6.2.
  Digital content is protected by copyright and may not be redistributed or used by others without my explicit consent. The ebook is for educational and informational purposes only and is created using our knowledge and experience. These are guidelines and recommendations, and it depends on your ability and other circumstances what results you achieve with them. Products cannot replace personal consultation. We are not responsible for your failure to apply procedures, advice and recommendations.

 • 7. Withdrawal from the contract

  7.1.
  As a rule, the consumer may withdraw from the contract concluded in a distance manner without giving reasons within 14 days from the conclusion of the purchase contract. However, as we care about your satisfaction, we provide you with a satisfaction guarantee beyond our statutory obligations. You may withdraw within 30 days of the Purchase Agreement without stating any reason if the digital product does not meet your expectations or for any other reason. In such a case, please inform us about the application of the satisfaction guarantee electronically via data box 3xbc787 or in writing to the address stated in the introduction of these GTC or using the form on this page under the GTC. Please state that you use the right to withdraw from the contract satisfaction and attach proof of purchase. If you use the sample form, we will acknowledge receipt of it without undue delay. There is no reason to withdraw.

  7.2.
  As a Buyer, you may withdraw from the Purchase Agreement in other cases stipulated by law or the Purchase Agreement and the GTC, especially in the case of defective performance (Article IX. GTC).

  7.3.
  As the Seller, we are entitled to withdraw from the Purchase Agreement in the event of your delay in the payment of the Purchase Price if it is longer than 10 days past due and in the event of a material breach of your obligations under the Purchase Agreement. copyright infringement and in other cases provided by law.

  7.4.
  If you are given a gift together with a digital product, the gift contract is concluded between us with the proviso that if you withdraw from the contract without giving reasons, the gift contract expires and you are required to give us the gift within 14 days from withdrawal from the contract. All gifts and bonuses are sent or made available only after payment of the purchase price, unless it is stated on the web interface that they are sent after the expiration of the satisfaction guarantee period.

 • 8. Warranty, rights from defective performance, complaints procedure

  8.1.
  Rights arising from defective performance shall be governed by the applicable legal regulations, in particular the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2112 and Sections 2165 to 2174 of the New Civil Code.

  8.2.
  The rights under the guarantee are governed in particular by the provisions of Sections 2113 to 2117 and Sections 2161 to 2164 of the New Civil Code.

  8.3.
  As the Seller, we reply to you that the digital products are free from defects upon receipt. If you are a consumer, if the defect becomes apparent within 6 months of receipt, the product is deemed to have been defective at the time of receipt. If you are a consumer, I am also responsible for ensuring that the defects do not occur within the warranty period of 24 months from receipt of the product.

  8.4.
  In the event of a defect that cannot be remedied or in the event of a repeated occurrence of the defect after repair or the occurrence of a number of defects, you have the right to request the replacement of the digital product for a new one or to withdraw from the contract. If you do not withdraw from the contract or exercise the right to deliver a new product free from defects, you may request a reasonable discount.

  8.5.
  You do not have the rights of defective performance if you knew that the digital product is defective or you have caused the defect yourself before you take over the product. Warranty and liability claims do not apply to defects caused by improper use or improper storage.

  8.6.
  If the digital product was not delivered to you within the delivery time, please check the bulk mail or spam folders first. If you do not find eMail from us, please file a claim according to the following paragraph.

  8.7.
  Make a claim with me without undue delay after finding defects. You can make a complaint using a data box or send it in writing to our address specified in Article 2 of the GBT. If you attach the invoice, a description of the claimed defect and a proposal for the solution of the complaint, it is welcome. The complaint will be settled without undue delay, no later than 30 days, unless we expressly agree otherwise. We will provide you with a written confirmation of your claim.

 • 9. Complaint handling, consumer dispute resolution.

  9.1.
  If you have a complaint about the concluded Purchase Agreement, its performance or our activities, please contact me at the address stated in Article II. GTC or using the form on this page under GTC.

  9.2.
  We conduct business on the basis of a trade license, the control body is the appropriate trade licensing office, and the Czech Trade Inspection Authority supervises compliance with the consumer protection regulations. Compliance with personal data protection regulations is supervised by the Office for Personal Data Protection. You can also contact these authorities with your complaints.

  9.3.
  If there is a consumer dispute between me as the seller and the consumer, the consumer is entitled to an out-of-court settlement. The subject of out-of-court settlement pursuant to Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, is the Czech Trade Inspection. The consumer can also use the online dispute resolution platform set up by the European Commission at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  9.4.
  I state that I am not bound by any codes of conduct (Section 1826 (1) (e) of the NCC).

  9.4.
  I note that I am not bound by any codes of conduct (Section 1826 (1) (e) of the NCC).

 • 10. Final Provisions

  10.1.
  The purchase contract is concluded for a definite period of time, until the obligations of the Seller and the Buyer arising from the contract.

  10.2.
  Privacy is dealt with in a separate document, which you can find here.

  10.3.
  Please note that I am entitled to unilaterally change these GTCs, but the Buyer always has the text of the Terms and Conditions effective at the time of sending the order.

  10.4.
  These GTC are effective from 1.1.2021