Komplexná diferenciálna diagnostika: Aspergerového syndrómu

Slovenská verze dokumentu

základom je NEURODIAGNOSTIKA

 • vyšetrenie ako funguje mozog. 
 • Aké frekvenčné pásmo dominuje a aké sú výšky amplitúd. Na základe tohto vyšetrenia lepšie pochopíme ako mozog pracuje a prečo sa vyskytuje symptomatika ako je porucha pozornosti, problém s pamäťou, prečo sa objavujú poruchy učenia, prečo sa predškolské zručnosti nevyvíjajú štandardne, prečo sa vyskytujú oneskorenia alebo obmedzenia vo vývoji.
 • Diagnostikujeme frekvenčnú zrelosť alebo nezrelosť
 • Diagnostikujeme amplitudovú zrelosť alebo nezrelosť
 • Diagnostikujeme ktorá hemisféra je dominantná

Z tohto vyšetrenia dokážeme presne určiť jeden zo 4 typov neurologického obrazu detí s aspergerovým syndrómom, aby sme vedeli pre koho je BrainFeedBack terapia prínosná a cielenejšie nastaviť terapeutický proces.

4 typy  symptomatiky Aspergerov syndróm

1 typ – Hemisferálna asymetria frekvenčná

2 typ – Hemisferálna asymetria amplitudová

3 typ – Rebound efekt na pravej hemisfére

4 typ – Frekvenčná nestabilita

Neurosenzorika

Audiometria – vyšetrenie auditívneho /sluchového/ vnímania a spracovávania auditívneho signálu

Pri monaurálnom testovaní testujeme 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz a 8000 Hz a v každej tejto frekvencii testujeme koľko decibelov dieťa počuje. Na konci tejto diagnostiky sa nám ukáže, ktoré ucho je dominantné a ako spracováva počutý signál ľavé ucho a ako pravé ucho.

 

Na základe tejto diagnostiky vieme určiť či je vhodná, alebo nevhodná sluchová stimulácia.

Či pozornosť neovplyvňuje auditívna hyper senzitivita, alebo nevyhranená dominancia ucha.

 Dichotický test

Je vyšetrovacia metóda na určenie preferencie ucha pri analýze slovíčok. 

 1. Krátke slovíčka púštame cez sluchadla do pravého ucha a klient ich opakuje. Zaznamenávame ako slovíčko počuje. /BAK, VIC,ČOK…./
 2. Krátke slovíčka púštame cez slúchadla do ľavého ucha a klient ich opakuje.
 3. V rovnakom čase sa púštajú slovíčka do oboch uši naraz /simultánne/ a klient má opakovať len slovíčka, ktoré počuje v pravom uchu.
 4. V rovnakom čase sa púštajú slovíčka do oboch uši naraz /simultánne/ a klient má opakovať len slovíčka, ktoré počuje v ľavom uchu.
 5. V rovnakom čase sa púštajú slovíčka do oboch uši naraz /simultánne/ a klient má opakovať  slovíčka, ktoré počuje v pravom aj v ľavom uchu.

Čo sa týmto testom zisťuje. 

 1. Schopnosť analýzy počutého
 2. Úroveň výslovnosti
 3. Dĺžka auditívnej pozornosti
 4. Ako pracujú rečové centrá
 5. Schopnosť auditívnej selekcie
 6. Schopnosť analyzovať a správne spracovať auditívny vnem

 

S čím to porovnávame.

Tu sa nám ukáže dĺžka cielenej pozornosti, ktorú sme vytestovali pri neurovyšetrení. 

Ak sa v neuro obraze objavuje habituácia pri tomto teste bude mať dieťa výpadky a niektoré slovíčka vôbec nezopakuje. 

Ak bude hovoriť nezmyselné slovíčka. /môže mať problém v prepojení wernickeho a brockového centra reči/

Ak bude slovíčka komoliť /môže mať problém vo wernickeho centre reči/

Ak bude zamieňať jednu hlásku napr. /bak – dak/, /vic – bic/,  alebo/čok – šok/ môže sa jednať o výslovnostný problém, alebo problém v auditívnom spracovávaní na úrovni brockovej oblasti. 

Vizuálne vyšetrenie

Dominancia oka, vyšetrenie koordinácie oko ruka. 

Táto diagnostika nie je určená na zistenie dioptrickej odchýlky ani očných porúch.

Zameriavame sa na: 

1. Plynulosť očných pohybov

2. Konvergencie (pozitívnej alebo negatívnej)

3. Akomodácie

4. Schopnosť binokulárneho videnia

5. Schopnosť fixácie

ADAPTÁCIA je schopnosť oka prispôsobiť sa rôznej intenzite svetla.

AKOMODÁCIA je schopnosť oka prispôsobiť sa videniu na rozličnú vzdialenosť.

KONVERGENCIA je schopnosť oka zbiehať a zbližovať optické osi očí.

DIVERGENCIA je odklon a rozbiehanie optických očných osí.

BINOKULÁRNE VIDENIE je schopnosť oka spojiť zorné polia oboch očí a vidieť priestorovo stereoskopicky. Výsledkom je JEDINÝ stereoskopický vnem v mozgu. 

 

Taktilno-kinestetické vyšetrenie.

Taktilné vnímanie je vnímanie hmatom a umožnuje nám bezprostredne vnímanie reality.

Kinestetické vnímanie je vnímanie vlastných pohybových pocitov.

Vestibulárny systém – rovnováha, závisí na nom pozornosť, bdelosť, integrácia oboch strán tela, motorické plánovanie, vnímanie svojho tela, gravitačná istota, pohyb očí, držanie tela, svalový tonus.

Proprioceptívny systém je systém na hĺbkové vnímanie svojho tela, závisi na nom držanie tela, motorická koordinácia, telesná schéma, schopnosť odhadnúť silu, odhad vzdialenosti a ťah a tlak.

A nakoniec taktilný systém systém zaoberajúci sa hmatom na ktorom závisí vnímanie svojho tela, motorické plánovanie, emočná stabilita, sebaobsluha, písanie, kreslenie, jemnomotorické aktivity a socialne interakcie.

Čo sa teda deje ak je niektorý zo systémov oslabený.

Príčina poruchy zmyslových systémov je na tzv. CENTRÁLNEJ ÚROVŇI.

1. Poznávanie predmetov hmatom 

(predmety rôznych tvarov, geometrické tvary)

2. Rozlišovanie rôzne, drsných povrchov

3. Poznávanie písmen a číslic hmatom

4. Kinestetická percepcia

Neuromotorika

Toto vyšetrenie je obsiahle a preto na našej diferencialnej diagnostike testujeme len prítomnosť primitívnych reflexov. Ak sa nám na biofeedback diagnostike objaví v motorickej oblasti veľa delta vlnenia tak len kontrolne pretestujeme a doporučíme kompletné INPP vyšetrenie u vyškoleného odborníka, ktorý následne nastaví terapeutický proces. 

Interpretácia kresby

Na kresbu nazeráme ako na výsledok určitého typického správania (napr. precíznosť, uľpievavosť, uvoľnenosť, neistota, zmätok, nelogickosť, nezrelosť, traumy atď. ) Úroveň kresby odráža psychickú vyzretosť, rozumovú úroveň, motiváciu, výtvarnú zbehlosť. Sledujeme- množstvo a rozmanitosť jednotlivých prvkov, koordináciu pohybov ceruzky, obrysové línie, náročnosť motívu, správnosť proporcií, rozmiestnenie prvkov na ploche, vyjadrenie pohybu a emócie atd…

Diagnostika vzťahového attachmentu

Pri tejto diagnostike sa zameriavame na klientov vzťah k sebe k okoliu a k svetu. Pomôže nám to priblížiť sa symptomatickým prejavom, ktoré nemajú korene ani v neurologickom ani v neurosenzorickom ani v neuromotorickom obraze. Pomocou projektívnych techník zisťujeme aké procesy narúšajú prirodzené zrenie osobnosti. 

Diagnostika vzťahovej väzby.

Dieťa sa rodí s vrodenou potrebou blízkosti, pre ktorú je vybavené analogickými regulačnými systémami, ako je to pri hlade a smäde. Podľa skúsenosti s prevažujúcim typom rodičovského správania si dieťa už v priebehu prvého roka osvojuje určitý štýl svojho vzťahového správania, ktoré je určitou adaptáciou, kompromisom medzi vrodenou potrebou a reálnou reativitou rodiča. Výsledkom je v optimálnom prípade správanie dieťaťa v zmysle “bezpečnej vzťahovej väzby”, ktorá je dobrou živnou pôdou pre ďalší zdravý vývoj dieťaťa, neskôr i pre rozvinutie empatie v jej komplexnej podobe (mentalizovanie), teda voči druhým i voči sebe, schopnosti nadväzovať dobre fungujúce vzťahy. Títo jedinci sú chránení pred psychickými a psychosomatickými poruchami.

To, že si naše ranné detstvo nedokážeme vedome vybaviť, neznamená, že by tieto skúsenosti nezanechali pamäťové stopy. Bazálne gangliá, amygdala a mozoček ich uložia do tzv. implicitnej pamäti, ktorá je nevedomá a aj v neskoršom živote ovplyvňuje naše vzťahové správanie prostredníctvom aktivácie emócií, očakávaní, vzorcov motorického správania, vrátane mimiky a vegetatívnych endokrinných reakcií. 

Pri tejto diagnostike sa tiež venujeme aj vzťahovému attachmentu rodičov, ktorý sú v procese terapie nesmierne dôležitý ako stabilný a sebaistý jedinci. 

V neposlednom rade pri anamnestickom rozhovore mapujeme prednatálny vývin a priebeh pôrodu, čo je z diagnostického hľadiska významné z pohľadu traumatických zranení počas tehotenstva a pôrodu a má významný vplyv na vývin nervovej sústavy dieťaťa. 

Vyšetrenie kognitívného potenciálu

Tento test nie je určený na vyšetrenie výšky IQ, ale slúži nám na zistenie ako ovplivňuje porucha pozornosti a slabá výdrž kognitívny potenciál klienta. Preto sa nedozviete aké IQ vaše dieťa má /takéto výsledky vám môže dať len klinický psychológ/, ale uvidíte aký potenciál vaše dieťa má a my vám ukážeme ako ho naplno využiť. 

Vyšetrenie dominancie hemisfér

Dominanciu hemisfér vyšetrujeme hlavne z dôvodu, že pravohemisferálne orientované deti majú úplne iný systém učenia ako ľavohemisferálne orientované. 

Toto vyšetrenie nám ukáže či je dominancia preferenčná, alebo ide o interhemisferálne fungovanie, čo je najideálnejší spôsob pre efektívne učenie a fungovanie. 

Diagnostika hry

Táto diagnostika nám otvára dvere do detského sveta, do jeho prežívania, do jeho strachov, do jeho vnútra. Každé dieťa sa vie hrať, záleží však na tom aké má možnosti a čo mu dovolí jeho psychické rozpoloženie. Ak má dieťa bolesti, alebo sa necíti dobre, bojí sa alebo je traumatizované odrazí sa to predovšetkým v jeho správaní a v hre. Každý pohyb, symbol, prvok alebo aj nečinnosť alebo naopak premiera aktivity vypovedajú o vnútornom rozpoložení v ktorom sa dieťa nachádza. Bojuje? Uteká? alebo je zamrznuté. To všetko je pre nás diagnosticky veľmi významné pre následné efektívne nastavenie terapeutického procesu. 

Před vyplněním formuláře pamatujte že:

 • Vyšetření trvá 3 hodiny
 • Konzultace je bezprostředně po vyšetření a trvá zhruba 30 minut
 • Záverečnou zprávu, se všemi doporučeními odesíláme do týdne

K úspěšnému dokončení rezervace zbývají už jen 3 kroky

krok 1. Potvrzení vaší oblíbené eMailové schránky

krok 2. Výběr termínu a místa komplexní diferenciální diagnostiky

krok 3. Naše potvrzení vámi zvoleného termínu