+421 914 202 306
Vyberte stránku

Inštitút

Komplexnej

 

Diferenciálnej

 

Diagnostiky

 

KOMPLEXNÝM POHĽADOM K PRIMÁRNEJ PRÍČINE

Zajímá vás prečo má vaše dieťa diagnózu ADHD, AUTISMUS, Špecifické poruchy učenia, Aspergerov syndróm alebo dysfáziu ?

Chcete vedieť čo spôsobuje symptomatiku porúch pozornosti, hyperaktivity, oneskoreného alebo narušeného vývoja reči a predškolských zručností, alebo prečo mu to v škole nejde aj keď je šikovný?

Rozkliknite si diagnózu, ktorá Vás zaujíma a dozviete sa akými odbornými vyšetreniami prídeme na primárnu príčinu symptómov Vašeho dieťaťa,  pomocou ktorých,  Vám následne doporučíme najefektivnejšiu terapiu pomocou, ktorej sa symptomatika vyrieši.

Zajímá ma:

-> ADHD

-> Asperger

EEG

Zátažové (psychologické) EEG je klasicky vykonávané EEG, kde robíme aj k veku príslušné záťažové testy zamerané primárne na testovanie pamäte, laterality, porozumenia, kognitívnych zručností, exekučných schopností, sluchovej a zrakovej pamäte a komunikácie medzi mozgovými hemisférami.

Týmito testami sledujeme ako sa mozog správa v záťažových situáciách, čo sa pri danej činnosti deje s mozgovou frekvenciou a príslušnými amplitúdami (zrelosť, frekvenčné pásma, výška amplitúd) a aká je vyhranenosť laterality hemisfér. Toto poznanie je z psychologického hľadiska veľmi prínosné, nakoľko na jeho základe vieme lepšie porozumieť diagnostickému obrazu klienta, a tým pádom aj kvalitnejšiemu nastaveniu terapeutického procesu.

Vyhodnocujeme neuropsychologický obraz, neurčujeme neurologickú diagnózu.  Zameriavame sa na reakcie elektrickej aktivity na zátaž. Sledujeme zvyšovanie a znižovanie amplitúdy, zrýchlovanie a spomalovanie rytmu. Frekvenčnú a hemisferálnu asymetriu, habituáciu s frekvenčným spomalením alebo bez frekvenčného spomalenia, reboun efekt atd. 

Ako také vyšetrenie prebieha.

Dieťa dostane na hlavu EEG čiapku a laborant mu postupne predkladá rôzne podnety a úlohy. Tie zaznamená do počítača, aby pri vyhodnotení vedel čo sa v danej chvíli dialo a aby to vedel vyhodnotiť. Je to neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie. 

Mini EEG

Táto diagnostika sa robí na prístroji EEG Biofeedback. Tu sa cielene zameriavame na špecifické oblasti mozgu ako je senzorimotorická oblasť /centrálna/ a oblasť školských zručností /parietalna/. Samostatne diagnostikujeme pravú a ľavú hemisféru v týchto oblastiach aby sme mali špšcifickejší obraz o frekvenčnej a amplitudovej aktivite. Taktiež sledujeme zvyšovanie a znižovanie amplitúdy, zrýchlovanie a spomalovanie rytmu. Frekvenčnú a hemisferálnu asymetriu, habituáciu s frekvenčným spomalením alebo bez frekvenčného spomalenia, reboun efekt atd.

To všetko nám pomôže lepšie pochopiť symptomatiku s ktorou dieťa prichádza na vyšetrenie a ukáže nám to na čo ďalšie sa máme v komplexnej diagnostike ešte zamerať. Či už je to neuromotorika, neurosenzorika, emocionalita atd. 

Ako také vyšetrenie prebieha.

Dieťa dostane na hlavu jednu elektródu a na uši dve. Podľa veku potom laborant testuje rôzne stavy dieťaťa. Do 6 rokov dieťa pozerá rozprávku najprv len obraz, potom len zvuk a nakoniec aj obraz aj zvuk. To samostatne na pravej a na ľavej hemisfére. Do 6 rokov sa testuje len centrálna – neurosenzomotorická oblasť. Po 6 roku veku sa testuje u dieťaťa stav pri zavretých očiach pri voľnej pozornosti a pri zameranej pozornosti. Tak isto na pravej a na ľavej hemisfére samostatne. 

Audiologické vyšetrenie

Na toto testovanie je potrebný klinický audiogram.

Pri monaurálnom testovaní zmeráme:

od 125 Hz, do 8000 Hz všetky frekvenčné pásma.  V každej  frekvencii samostatne testujeme, koľko decibelov dieťa počuje. 

Na konci tejto diagnostiky, sa nám ukáže, ktoré ucho je dominantné a ako spracováva počutý signál ľavé ucho, a ako pravé ucho.

Sledujeme či pozornosť neovplyvňuje auditívna hyper senzitivita, alebo nevyhranená dominancia.

Ako také vyšetrenie prebieha.

Dieťa má na ušiach špeciálne slúchadlá, ktoré sú spojené s audiogramom.

Odborník púšťa dieťaťu zvuky v rôznych frekvenciách a s rôznou intenzitou a sleduje, kedy dieťa na zvuk zareaguje.

Sledujeme pri akej najnižšej intenzite /hlasitosti/ dieťa zareaguje na zvuk a to zaznačíme do audiogramu. 

Tento bod je PRAH POČUTIA na danej frekvencií. 

PRAH POČUTIA znamená, že slabšie zvuky, ako je daný bod, vaše dieťa nepočuje, alebo na ne vzhľadom k veku nereaguje, pretože sú veľmi slabé.

Výsledkom je KRIVKA POČUTIA. Ak máme dieťa, ktoré nerozumie čo od neho chceme, môžme ho odoslať na vyšetrenie ASSR alebo BERA pri ktorých nie je potrebné, aby dieťa spolupracovalo.

Taký istý postup zvolíme ak má dieťa načúvací aparát.

Znovu sledujeme všetky frekvencie a zaznamenávame najtichšie zvuky, ktoré dieťa začuje počas toho, ako má na uškách načúvacie prístroje. 

Výsledkom je ZISKOVÁ KRIVKA, ktorá ukazuje, ako dobre je dieťa schopné počuť s načúvacími prístrojmi. 

Vizuálne vyšetrenie

Táto diagnostika nie je určená na zistenie dioptrickej odchýlky ani očných porúch.

Zameriavame sa na: 

1. Plynulosť očných pohybov

2. Konvergencie (pozitívnej alebo negatívnej)

3. Akomodácie

4. Schopnosť binokulárneho videnia

5. Schopnosť fixácie

ADAPTÁCIA je schopnosť oka prispôsobiť sa rôznej intenzite svetla.

AKOMODÁCIA je schopnosť oka prispôsobiť sa videniu na rozličnú vzdialenosť.

KONVERGENCIA je schopnosť oka zbiehať a zbližovať optické osi očí.

DIVERGENCIA je odklon a rozbiehanie optických očných osí.

BINOKULÁRNE VIDENIE je schopnosť oka spojiť zorné polia oboch očí a vidieť priestorovo stereoskopicky. Výsledkom je JEDINÝ stereoskopický vnem v mozgu. 

My budeme testovať konvergenciu, akomodáciu, fixáciu a binokulárne videnie

Taktilnokinestetické vyšetrenie:

Taktilné vnímanie je vnímanie hmatom a umožňuje nám bezprostredne vnímanie reality.

Kinestetické vnímanie je vnímanie vlastných pohybových pocitov. Vzniká na základe trenia kĺbových plôch, svalového napätia, šliach.

Aby dokázal mozog prijímať jednotlivé zmyslové informácie a bol schopný ich integrovať v jeden celok musí byť schopný SENZORICKEJ INTEGRÁCIE. 

Senzorická integrácia je dôležitá pre celkove vnímanie sveta, učenie a taktiež významným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. 

Senzorická integrácia zahŕňa 3 systémy:

1. Vestibulárny systém

2. Proprioceptívny systém

3. Taktilný systém

Vestibulárny systém – rovnováha, závisí na ňom pozornosť, bdelosť, integrácia oboch strán tela, motorické plánovanie, vnímanie svojho tela, gravitačná istota, pohyb očí, držanie tela, svalový tonus.

Proprioceptívny systém je systém na hĺbkové vnímanie svojho tela, závisí na ňom držanie tela, motorická koordinácia, telesná schéma, schopnosť odhadnúť silu, odhad vzdialenosti a ťah a tlak.

Taktilný systém  je systém zaoberajúci sa hmatom na ktorom závisí vnímanie svojho tela, motorické plánovanie, emočná stabilita, sebaobsluha, písanie, kreslenie, jemnomotorické aktivity a sociálne interakcie.

Čo sa teda deje ak je niektorý zo systémov oslabený.

Príčina poruchy zmyslových systémov je na tzv. CENTRÁLNEJ ÚROVNI.

Oslabený nie je samotný zmyslový orgán, ale niektorá z mozgových štruktúr, ktoré zabezpečujú prenos zmyslovej informácie. 

Tieto oslabenia sa prejavujú rôzne v závislosti od samotného zmyslového systému. 

Môže ísť o:

1. Hypersenzitivitu (precitlivelosť)

2. Hyposenzitivitu (oslabenú citlivosť)

3. Seeking (zvýšenú potrebu vyhľadávať zmyslové podnety)

Centrálna nervová sústava pracuje ako počítač.

Prostredníctvom našich zmyslov získava údaje vďaka tomu:

– čo vidíme

– čo počujeme

– čo cítime

– čo ochutnávame

– čo ovoniavame

a prostredníctvom pohybu dostáva aj informáciu o zemskej príťažlivosti.

Ak mozog netriedi a nezaraďuje informácie správne, dieťa môže mať problémy s:

1. Koncentráciou

2. Učením

3. Pohybom

4. Komunikáciou s inými ľuďmi a prostredím

Deti, ktoré z nejakého dôvodu majú oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy majú problémy:

1. Spracovať

2. Roztriediť

3. Poradiť si s informáciami prichádzajúcimi zo zmyslových orgánov, ktoré bombardujú ich myseľ.

Nedokážu tak vykonávať mnohé úlohy v procese výučby a chápať každodenné úlohy. 

Ak zistíme primárnu príčinu oslabení, a nastavíme vhodný terapeutický proces, dieťa sa začne učiť integrovať všetky zmysly.

Ak stimuly budú vedieť vplávať do mozgu organizovaným spôsobom tak ich mozog integrovaným spôsobom bude môcť využiť na formovanie percepcie, správania a učenia sa. 

Ako to prebieha.

Diagnostika taktilného vnímania:

Dieťa hmatá striedavo pravou, ľavou a obidvoma rukami.

1. Poznávanie predmetov hmatom 

(predmety rôznych tvarov, geometrické tvary)

2. Rozlišovanie rôzne, drsných povrchov

3. Poznávanie písmen a číslic hmatom

4. Orientácia na vlastnom tele

5. Opakovanie pohybov

6. Vnímanie vlastného tela

Vyšetrenie kognitivneho potenciálu:

Toto vyšetrenie nevyužívame na zhodnotenie výšky IQ, ale na to aby sme videli ako porucha pozornosti ovplyvňuje kognitívny potenciál testovaného klienta. 

 

Vyšetrenie vzťahovej väzby:

Každý človek sa rodí s vrodenou potrebou blízkosti, pre ktorú je vybavené analogickými regulačnými systémami, ako je to pri hlade a smäde. Dieťa si už v prvom roku života osvojí určitý štýl vzťahového správania. Výsledkom je v optimálnom prípade správanie dieťaťa v zmysle “bezpečnej vzťahovej väzby”, ktorá je dobrou živnou pôdou pre ďalší zdravý vývoj dieťaťa, neskôr i pre rozvinutie empatie v jej komplexnej podobe (mentalizovanie), teda voči druhým i voči sebe, schopnosti nadväzovať dobre fungujúce vzťahy. Títo jedinci sú chránený pred psychickými a psychosomatickými poruchami.

Ďalšie typy vzťahovej väzby, sú vyhýbavá ambivalentná a vyhýbavá neistá vzťahová väzba. Považujeme ich za adaptácie v rámci širšej normy a môžu nám objasniť veľké množstvo symptomatických prejavov dieťaťa. 

V neposlednom rade sa môže objaviť aj dezorganizovaná vzťahová väzba, ktorá ma taktiež svoju špecifickú symptomatiku.

Ako to prebieha.

Pri diagnostike mladších detí používame diagnostické pozorovanie “Strange situation”

Pri starších deťoch Beckerovu metódu pozorovania.

Vyšetrenie vztahového attachmentu k sebe, k druhým k svetu

Pri tomto vyšetrení používame rôzne projektívne techniky podľa veku dieťaťa.

Vyšetrenie kresby

Kreslenie, ako súčasť vývinu dieťaťa súvisí s jeho celkovou mentálnou vyspelosťou, aj keď kresba, nemusí byť vždy, na rovnakej úrovni ako intelekt.

V diferenciálnej diagnostike, porovnávame kresebný prejav nie, s fyzickým vekom ale s jeho aktuálnou úrovňou vývinu.

Na kresbu nazeráme ako, na výsledok určitého typického správania: 

Ako je napríklad: precíznosť, uľpievavosť, uvolnenosť, neistota, zmätok, nelogickosť a nezrelosť, 

Úroveň kresby, odráža: psychickú vyzrelosť, rozumovú úroveň, motiváciu a výtvarnú zbehlosť dieťaťa.

Neuromotorické vyšetrenie:

Toto vyšetrenie nerobíme celé, len diferenciálne vyšetríme a ak zistíme prítomnosť reflexov, odosielame na vyšetrenie k odborníkovi, ktorý následne nastaví terapeutický proces. 

Ako už z názvu vyplýva budeme sledovať hlavne  pohyb a jeho vplyv na rozvoj centrálnej nervovej sústavy.

Pohyb je prítomný už pri oplodnení a následne už len naberá na sile, štruktúre a prirodzenosti.

Od drobných primitívnych pohybov sa postupne rozvinie v spontánne pohyby a reflexné odpovede.

Už prvé drobučké pohyby pomáhajú pri vývine mozgu a nezaobíde sa bez nich ani tvorba miliónov prepojení v nervovom systéme.

Opakované pohyby posilňujú nervové spojenia a vytvárajú nové silné neurónové siete.

Hlavne v období od 1-2,5 roka prispievajú k rozvoju sebahodnoty a sebavedomia dieťaťa, kedy sa z psychologického hľadiska  začína rozvíjať SELF.

Pohyb je aj základom každého zmyslového vnemu.

Sluchový vnem sa objavuje, keď špeciálne receptory vo vnútornom uchu zachytia vibrácie, alebo zvukové vlny v rozmedzí od 125-20 000 Hz.

Oko zachytáva pohyb fotónov svetla, ktoré sa pohybujú ešte vyššou rýchlosťou.

Fotóny sa dostanú do kontaktu so sietnicou oka, odkiaľ sú elektrické impulzy vysielané do mozgu a ten následne premieňa signály na vizuálne obrazy.

Skúsenosti dieťaťa s pohybom zohrávajú dôležitú úlohu pri utváraní jeho osobnosti, emócií a pri dosahovaní úspechov.

Počas prvých 9-12 mesiacov života sa dieťa naučí tisíce nových pohybových vzorcov a zručností.

V tom čase prebieha aj vývin mozgu, ktorý začína vo vodnom prostredí maternice, kde sa dieťa najprv pohybuje ako ryba.

Po opustení tela matky sa plazí na bruchu ako obojživelník.

Neskôr štvornožkuje ako cicavec

Potom lavíruje na dvoch nohách pričom používa ruky ako oporu na udržanie rovnováhy a napokon ovládne svoje telo a udrží rovnováhu na dvoch nohách.

A v tom mu významne pomáha

Palpačné vyšetrenie krčnej oblasti:

Manuálne vyšetrenie celej chrbtice a jej blokády

ERI vyšetrenie

Hybridní KURZ BrainFeedBack pro profesionály

osobní účast přímo v Prešově

on-line účast u Vás doma

– termín: 5.-9.4.2021

2021

Je ADHD porucha, nebo len kompenzácia?

článok v slovenskej i českej verzi najdete -> -> tu <- <-

Děti ztracené v meziprostoru

online vysílání přístup -> -> ZDE <- <-

———-

Je ADHD porucha, nebo jen kompenzační proces?

Záznam vysílání je od 3.2.2021 v  -> -> ARCHIVU <- <-