Komplexní diferenciální diagnostika u Autistů

základem je NEURODIAGNOSTIKA

  • vyšetření jak funguje mozek. 
  • Jaké je frekvenční pásmo dominuje a jaké jsou výšky napětí v jednotlivých frekvenčních pásmech. Na základě tohoto vyšetření lépe pochopíme jak pracuje mozek a proč se vyskytuje symptomatika jako je porucha pozornosti, problém s pamětí, proč se vůbec objevují poruchy učení, proč se předškolní zručnosti nevyvíjejí standartně, proč se vyskytují opoždění nebo omezení ve vývoji.
  • Diagnostikujeme frekvenční zralost nebo nezralost.
  • Diagnostikujeme amplitudovou zralost nebo nezralost.
  • Diagnostikujeme která hemisféra je dominantní.

Z tohoto vyšetření dokážeme přesně určit jeden ze 4 typů Autismu, aby jsme věděli pro koho je BrainFeedBack přínosný a aby bylo možno cíleněji nastavit celý proces.

4 typy  symptomatiky ADHD

1 typ – Prematurovaná Alfa se střídá s BetaBFB nevhodný jako primární terapie

2 typ – Prematurovaná Alfa a občas se vyskytující Theta – BFB vhodný pouze v kombinaci s neuromotorickým cvičením

3 typ – Prematurovaná Alfa se pravidelně střídá s Theta – BFB velmi vhodný jako primární terapie

4 typ – Dominuje Theta rytmus – BFB nevhodný jako primární terapie

Neurosenzorika

Audiometrie* – vyšetření auditívního /sluchového vnímání a zpracování auditivního signálu.

Při monaurálním testu nás zajímají především frekvence 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz a 8000 Hz a v každé této frekvenci zjišťujeme kolik decibelů testovaný ještě slyší. Na konci této diagnostiky se nám ukáže, které ucho je dominantní a jak zpracovává slyšený signál levé ucho a jak pravé ucho.

vyšetrenie auditívneho /sluchového/ vnímania a spracovávania auditívneho signálu

Pri monaurálnom testovaní testujeme 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz a 8000 Hz a v každej tejto frekvencii testujeme koľko decibelov dieťa počuje. Na konci tejto diagnostiky sa nám ukáže, ktoré ucho je dominantné a ako spracováva počutý signál ľavé ucho a ako pravé ucho.

Na základě této diagnostiky umíme určit či je vhodná, nebo nevhodná sluchová stimulace. A jestli pozornost nevlivňuje auditívní hypersenzitivita, nebo nevyhraněná dominance ucha.

Dichotický test* – je vyšetřovací metoda na určení preference ucha při analýze slov.

1. Krátké slova pouštíme přes sluchátka pouze do pravého ucha a testovaný je opakuje. Zaznamenáváme jak slovíčko slyší. /BAK, VIC, ČOK,…/

2. Krátké slova pouštíme do pouze do levého ucha a testovaný je opět opakuje.

3. Krátké slova pouštíme do obou uší najednou a testovaný opakuje pouze slova, která slyší v pravém uchu. 

4. Krátké slova pouštíme do obou uší najednou a testovaný opakuje pouze slova, která slyší v levém uchu. 

5. Krátké slova pouštíme do obou uší najednou a testovaný opakuje obě dvě slova, která slyší. 

Tímto testem zjišťujeme:

1. Schopnost analýzy slyšeného

2. Úroveň výslovnosti

3. Délku auditivní pozornosti

4. Jak pracují řečová centra

5. Schopnost auditivní selekce

6. Schopnost analyzovat a správně zpracovat auditivní vjem

 Zde se ukáže délka cílené pozornosti, kterou jsme vytestovali při prvním testu, při neurovyšetření. Když se v neuroobrazu bude objevovat habituace, tak bude mít testovaný při tomto testu výpadky a některá slova vůbec nezopakuje. Bude-li opakovat nesmyslná slovíčka, pak může mít problém v propojení Wernickeho a Brokova centra řeči. Bude-li slovíčka „pouze“ komolit pak může být problém jen ve Wernickeho centru řeči. Pokud bude zaměňovat jednu hlásku, pak se může jednat o výslovnostní problém, nebo o poruchu na úrovni Brokové oblasti.

Vizuální vyšetření*

Dominance oka. vyšetření koordinace oko-ruka

Tato diagnostika není určená na zjištění dioptrické odchylky ani očních vad.

Zaměřujeme se na:

1. Plynulost očních pohybů

2. Negativní nebo pozitivní konvergenci

3. Akomodaci

4. Schopnost binokulárního vidění

5. Schopnost fixace

ADAPTACE – schopnost oka přizpůsobit se různé intenzitě světla.

AKOMODACE – schopnost oka přizpůsobit se vidění na různou vzdálenost.

KONVERGENCE – schopnost oka sbíhat a sbližovat optické osy očí.

DIVERGENCE –  odklon a rozbíhání optických os očí

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ – je schopnost oka spojit zorné pole obou očí a vidět prostorově (stereoskopicky). Výsledkem je pak jeden steoskopický vjem v mozku. 

 

Taktilně-kinestetické vyšetření*

Taktilní vnímání je vnímání hmatem a umožňuje nám bezprostřední vnímání reality.

Kinestetické vnímání je vnímání vlastních pohybových pocitů.

Vestibulární systém – rovnováha, závisí na něm pozornost, bdělost, integrace obou stran těla, motorické plánování, vnímání vlastního těla, gravitační jistota, pohyb očí, držení těla a i svalový tonus.

Proprioceptivní systém na hloubkové vnímání vlastního těla, závisí na něm držení těla, motorická koordinace, tělesné schéma, schopnost odhadnout sílu, odhad vzdálenosti a tak a tlak.

A nakonec taktilní systém zabývající se hmatem na kterém závisí vnímání vlastního těla, motorické plánování, emoční stabilita, sebeobsluha, psaní, kreslení, jemnomotorické aktivity a sociální interakce.

 Zde testujeme:

1. Poznávání předmětů hmatem (předměty různých tvarů, geometrické tvary,.)

2. Rozlišování různě drsných povrchů

3. Rozpoznávání číslic a písmen hmatem

4. Kinestetická precepce

V případě, že je některý z těchto systémů oslabený, pak příčinu této poruchy můžeme hledat na CENTRÁLNÍ ÚROVNI. 

*) pokud tento druh testu zvládne

Neuromotorika

Toto vyšetření je velmi obsáhlé a proto na naší diferenciální diagnostice testujeme jen přítomnost primitivních reflexů. Zajímá nás jejich vztah k prvnímu, neurodiagnostickému testu. Sledujeme vývoj hrubé a jemné motoriky pomocí Mnichovské škály a určujeme úroveň zralosti podle věku /např. 4 leté dítě – může neuromotoricky klidně být na úrovni 2,5 let/. Testujeme zralost vestibulárního, proprioceptivního a taktilně kinestetického systému. Sledujeme rovnováhu na které závisí pozornost, bdělost, integrace obou stran těla, motorické plánování, vnímání svého těla, gravitační jistotu, pohyb očí, svalový tonus a držení těla. Když příčiny poruchy smyslových systémů jsou na centrální úrovni, oslabený tedy není samotný orgán, ale některá z mozkových struktur, která zabezpečuje přenos smyslové informace. Tyto oslabení se mohou projevovat různě v závislosti od samotného smyslového systému. Může jít o: 

1. Hypersenzitivitu (přecitlivělost)

2. Hyposenzitivitu (oslabenou citlivost)

3. Seeking (zvýšenou potřebu vyhledávat smyslové podněty)

Centrální nervová soustava pracuje jako počítač. Prostřednictvím smyslů získává údaje a díky tomu:

– co vidíme

– co slyšíme

– co cítíme

– co ochutnáváme

– co čicháme

a prostřednictvím pohybu dostává i informace o zemské přitažlivosti.

Když mozek netřídí a nezařazuje informace správně, může mít dítě problémy s:

1. Koncentrací

2. Učením

3. Pohybem

4. Komunikací  ostatními a prostředím

Děti, které z nějakého důvodu mají opožděný vývoj centrální nervové soustavy mají problémy:

1. Informace zpracovat

2. Informace roztřídit

3. Poradit si s informacemi, které přicházejí ze smyslových orgánů, které bombardují jejich mysl.

Nedokáží tak vykonávat mnohé úlohy v procesu výuky a chápat tak každodenní úkoly.

Když zjistíme primární příčinu oslabení a nastavíme vhodný terapeutický proces, dítě se začne učit integrovat všechny smysly.

Když pak stimuly budou umět „vplavat“ do mozku organizovaným způsobem, tak je mozek integrovaným způsobem bude moci využít na formování percepce, chování a učení se.

Stanovení úrovně FREEZINGu

Freezing – zamrznutí, ustrnutí, nemožnost pohnot se dále, zacyklení se.

Toto vyšetření je důležité na určení, ve kterém vývojovém stádiu nastalo ustrnutí. Kde se vývoj zastavil, nebo kde se vůbec nerozběhl. Sledujeme sebestimulace a samostimulace, které mají svůj původ buďto v biologické, psychologické nebo v neuromotorické rovině.

Fyziologické vyšetření

Zde vyšetřujeme blokádu krční páteře a zkloubení týlních kostí, prvního a druhého obratle. Tzv KISS syndrom – vážné poporodní zranění. Které je způsobené nepřirozeným tlakem na krční páteř  dítěte v děloze nebo při porodu. Může se také objevit jako následek vakuového nebo klešťového porodu a běžný bývá i v případně porodu sekcí. Následná blokáda v krční oblasti způsobuje obrovské množství nepohody, novorozenci velmi často a vytrvale pláčí, obvykle spí v šikmé poloze. Často hlavu otáčejí jen na jednu stranu, nebo se vytáčejí do opistotonu. Mohou mít potíže při kojení. Velmi často se tento syndrom zaměnuje také za novorozenecké koliky. Jestliže se blokáda včas neodstraní, může negativně ovlivnit psychomotorický vývoj. A v pozdějším věku může způsobovat bolesti hlavy, poruchy koncentrace a učení, nechutenství, dyspraxii,…

Diagnostika vztahové vazby

Při této diagnostice se, u testovaného, zaměřujeme na vztah k sobě, k okolí a k světu. Pomůže nám to přiblížit se symptomatickým projevům, které nemají kořeny ani v neurologickém ani neurosenzorickém ani neuromotorickém obrazu. Pomocí projektivních technik zjišťujeme jaké procesy narušují přirozené zrání osobnosti.

Dítě se rodí s vrozenou potřebou blízkosti, pro kterou je vybavené analogickými regulačními systémi, jako je to při hladu neb žízni. Podle zkušeností s převažujícím typem rodičovského chování si dítě už v průběhu prvního roku osvojuje určitý styl svého vztahového chování, které je určitou adaptací, kompromisem mezi vrozenou potřebou a reálnou aktivitou rodiče. Výsledkem je v optimálním případu chování dítěte ve smyslu „bezpečné vztahové vazby“, která je živnou půdou pro další zdravý vývoj dítěte, později i pro rozvinutí empatie v její komplexní podobě (mentalizování), tedy vůči druhým i vůči sobě, schopnosti navazovat dobře fungující vztahy. Tito jedinci jsou chráněni před psychickými a psychosomatickými poruchami. To, že si naše ranné dětství nedokážeme vědomě vybavit, neznamená, že by tyto zkušenosti nezanechali paměťové stopy. Bazální ganglia, amygdala a mozeček je uloží do tzv. implicitní paměti, které je nevědomá a i v pozdějším životě ovlivňuje naše chování prostřednictvím aktivace emocí, očekávání, vzorců motorického chování, včetně mimiky a vegetativních endokrinních reakcích.

Diagnostika hry

Tato diagnostika nám otevírá dveře do dětského světa, do jeho prožívání, do jeho strachů, do jeho nitra. Každé dítě se umí hrát, záleží však ne tom jaké má možnosti a co mu dovolí jeho psychické rozpoložení. Když má dítě bolesti, nebo se necítí dobře , bojí se, nebo je traumatizované odrazí se to především na jeho chování ve hře. Každý pohyb, symbol, prvek nebo i nečinnost nebo naopak přemíra aktivity vypovídají o vnitřním rozpoloženív kterém se dítě nachází. Bojuje? Utíká? Nebo je zamrznuté? To všechno je pro nás diagnosticky velmi významné a zároveň je to velmi přínosné pro následné nastavení celého terapeutického procesu.

Před vyplněním formuláře pamatujte že:

  • Vyšetření trvá 3 hodiny
  • Konzultace je bezprostředně po vyšetření a trvá zhruba 30 minut
  • Záverečnou zprávu, se všemi doporučeními odesíláme do týdne

K úspěšnému dokončení rezervace zbývají už jen 3 kroky

krok 1. Potvrzení vaší oblíbené eMailové schránky

krok 2. Výběr termínu a místa komplexní diferenciální diagnostiky

krok 3. Naše potvrzení vámi zvoleného termínu

ADAMIO

Institut komplexní diferenciální diagnostiky

Obráncov mieru 4, 919 04 Smolenice

+421 914 202 306

8:00-8:45